Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Wollaston Erika e.v., mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal, a szerződéskötés nyelve magyar.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Wollaston Erika e.v.

A szolgáltató webshopja: www.erikajoga.hu

A szolgáltató székhelye: 9461 Lövő, Fő utca 212.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: erika@erikajoga.hu

Adószáma: 67848681-1-28

Telefonszáma: +36/30-7931-457

1. Alapvető rendelkezések

1/1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók

2. Szolgáltatás leírása

2/1. Szolgáltató biztosítja az Előfizető számára jógavideó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének lehetőségét.

3. A szolgáltatás igénybevételének menete

3/1. A Szolgáltató által jelen honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a honlap használatára regisztrált és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

3/2. Regisztráció

A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével és elküldésével, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásával regisztrálhat. Az egyes videócsomagokat külön-külön lehetséges megvásárolni. A vásárlás alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF elfogadásáról. A sikeres vásárlásról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó a jelszavat köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni. Amennyiben Előfizető ezen jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás gyakorlását más személynek továbbadja, vagy hozzáférhetővé teszi, úgy felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult - de nem kötelezett - ilyen esetben a szerződés azonnali hatályú felbontására, a Felhasználó előfizetésének megszüntetésére.

3/3. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele

A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a 2. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint az egyik videócsomagoknál feltüntetett áron a szolgáltatási díjak igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót. Havi/kéthavi/féléves/éves előfizetés esetén a hozzáférés érvényessége az e-mailes értesítéstől számított 30/60/182/365 nap. A honlapon feltüntetett árak alanyi ÁFA mentesek.

3/4. Árak / fizetési lehetőségek

A csomagok megvásárlására kizárólag online, bankkártyás fizetésen keresztül van lehetőség. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai az egyes videócsomagok menüpontja alatt található. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani, ez azonban a megvásárolt csomagok árait nem befolyásolja, csakis az új vásárlásra vonatkozik. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, mely azonban a megkötött szerződésekre nem vonatkozik. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

3/5. Fizetést biztosító Külső szolgáltatók 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A szolgáltató a Webáruházban történő vásárlás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződik. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el.
Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók:

Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

3/6. A felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

3/7. A felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg a Szolgáltatótól az általa megadott e-mail címre. A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Esetleges, a Szolgáltatóhoz intézett automatikus válaszok, (mint például "out of the office" értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában.

4. A szolgáltatás igénybevételének időtartama/ felmondás lehetősége

4/1. Az előfizetés előre meghatározott időtartamra szól, a szolgáltatás a sikeres fizetéssel válik aktivvá. A Szolgáltató az adott előfizetési időszak lejárta előtt 10 nappal értesítést küld a Felhasználónak, felajánlva a lehetőséget a hosszabbításra. Amennyiben Felhasználó nem rendeli meg újra a videócsomagot, úgy az előfizetés nem hosszabbodik meg, az az adott időszak utolsó napján megszűnik. Felhasználónak nem kell külön lemondást írásban megküldeni.

4/2. A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését.

5. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

5/1. A Felhasználó az Adatvédelmi Tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.

5/2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

6. Szolgáltatói jogai és kötelezettségei

6/1. Szolgáltató köteles az Előfizető által a webshopban megrendelt online jógavideó csomag biztosítására a szerződéskötéstől a videócsomag adatlapján meghatározott időtartam végéig.

6/2. Szolgáltató köteles az online videócsomagot karbantartani, az esetlegesen felmerült hibákat a lehetőségéhez mérten, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

6/3. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki fel nem róható okokból bekövetkezett szolgáltatás kiesésekért.

6/4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy a szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggessze.

6/5. Felhasználó a jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni. Amennyiben Előfizető ezen jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás gyakorlását más személynek továbbadja, vagy hozzáférhetővé teszi, úgy felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult - de nem kötelezett - ilyen esetben a szerződés azonnali hatályú felbontására, a Felhasználó előfizetésének megszüntetésére.

7. Egyéb rendelkezések

7/1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult.

7/2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

7/3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.

7/4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

7/5. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon, videókban, letölthető e-bookban megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

7/6. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Soproni Bíróság illetékességét.

Lövő, 2019. szeptember 1.