Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató


1. A Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok
1.1 Wollaston Erika egyéni vállalkozó (székhelye: 9461 Lövő, Fő utca 212., adószám: 67848681-1-28, mint Adatkezelő, az általa üzemeltetett www.erikajoga.hu, www.freespiritsopron.hu, www.jogaerikaval.wordpress.com,  weboldalak által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a Felhasználó valamennyi adat kezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató alapján jár el.
A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a fenti domainekről elérhető honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül elérhető webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan Wollaston Erika (továbbiakban: az “Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
1.2 A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szabályzat rendelkezéseit.
1.3 A jelen Tájékoztató a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
1.4 A Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit.
1.5 A jelen adatkezelési szabályzat az első bekezdésben említett weboldalakon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.
Adatkezelő: az a személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.
Felhasználó: az a természetes személy, aki a Honlapot használja, a Webáruházban regisztrál és/vagy vásárol, és ennek keretében megadja a szükséges adatait.
Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Honlaphoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
Tájékoztató: az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatója.

3. Az Adatkezelő személye és adatkezelési tevékenysége

3.1 Adatkezelő: Wollaston Erika egyéni vállalkozó
Az Adatkezelő székhelye: 9461 Lövő, Fő utca 212.
Az adatkezelő elérhetőségei:
e-mail: erika@erikajoga.hu
telefonszám: 0036/30/7931-457
3.2. Az Adatkezelő Magyarországon egyéni vállalkozóként van bejegyezve.
3.3. Az Adatkezelő üzemelteti a Honlapot, amely jóga videók online történő megvásárlása és megtekintése céljából jött létre.
3.4. A Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy a Honlap által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban időről-időre rendszerüzenetet kap. Ezek a rendszerüzenetek tartalmazhatnak egyrészt a rendszer használatával kapcsolatos információkat, tanácsokat, másrészt új szolgáltatások bemutatását, általános vagy személyre szabott javaslatokat, egyéb információkat.

4. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

4.1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az Adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
4.3. Adatkezelő a részére megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
4.4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a
4.5. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőn, valamint a jelen Tájékoztatóban hivatkozott Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
4.6. Az Adatkezelő rendszerei a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetnek, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
4.7. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
4.8. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, és tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.
4.9. Az Adatkezelő a Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”);
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

5. Az Adatkezelés jogalapja

5.1. Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az Adatkezelés jogalapja lehet (i) a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. § (1) bek.
a) pont); a Felhasználóval kötendő szerződés teljesítése (GDPR 6. § (1) bek. b) pont); az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. § (1) bek. c) pont), továbbá az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az Adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak a GDPR-ban meghatározott egyéb jogalap fennállása esetén kezel személyes adatot.
5.2. A hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
5.3. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, illetve azok használata semmilyen módon nem valósít meg jogsértést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
5.4. Az Adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 4.9. pontban meghatározott jogszabályok. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére vételárat fizet, az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.
5.5. Az Adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott Adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

6. Az Adatkezelés célja

6.1 Az Adatkezelő Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az Adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan Személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
6.2. Az Adatkezelés célja elsősorban a Honlap üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.
Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelés célja:
a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
a Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés végrehajtása, a szerződéses kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése;
az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása;
a Felhasználók jogainak védelme;

7. A kezelt Személyes adatok forrása

7.1 Az Adatkezelő alaptevékenysége vonatkozásában kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezelik, adatokat más forrásból nem gyűjtenek (cookie kivételével).
7.2 Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik. A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát.

8. A kezelt Személyes adatok köre

8.1 Az Adatkezelő az alaptevékenysége vonatkozásában kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezelik. A kezelt Személyes adatok az alábbiak:
vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási cím (város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó). Az Adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás lehetősége.
a Felhasználó jelszava, amely az e-mail címmel együtt. Ezen Személyes adatok kezelése a Felhasználó profiljába történő bejelentkezés biztosításához szükséges.
a Felhasználó számlázási adatai. Ezen Személyes adatokat a Felhasználó döntése alapján, a Honlap igénybe vételéhez ill. a számlázáshoz kapcsolódóan kezelheti az Adatkezelő.
cookie
8.2 Amennyiben a Felhasználó nem vásárol, hanem csak regisztrál az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

9. Az Adatkezelési folyamat leírása

9.1 A Személyes adatok forrása a Felhasználó, aki az adatokat a regisztráció során, vagy később, a Honlapra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő Személyes adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.
9.2 A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad.
9.3 A Felhasználó egyes Személyes adatait az Adatkezelő az igénybe vett webáruházi szolgáltatás teljesítése érdekében kezeli.
9.5 A Felhasználó a Webáruházban történő regisztrációval tudomásul veszi, hogy a regisztráció, továbbá a vásárlás során megadott (személyes) adatait az adatkezelő, valamint az Adatkezelőnek a vásárlás meghatározott tevékenységek ellátására megbízott üzleti partnerei a megrendelés teljesítésére céljából a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

10. Technikai adatok és cookie-k kezelése

10.1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon cookie-k („sütik”) működnek.
A cookie-k lehetővé teszik a Honlap számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Honlap üzemeltetőjét segítik a Honlap optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Felhasználók szokásának megfelelően alakítsák ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni.
10.2 A Felhasználó beállíthatja webes böngészőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t vagy elutasítsa mindet. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Honlap működése nem teljes értékű.
10.3 Barion Pixel
Egy java script alapú mérőkód, amely a Kereskedő Weboldalán kerül elhelyezésre és a Weboldal látogatóinak aktivitását követi, a Weboldal látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik) segítségével. A Barion Pixel – a cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezését követően – a Weboldal látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat közvetlenül a Szolgáltató szerverére továbbítja. A Szolgáltató ezen adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 pont), valamint marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára használja (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont) a mindenkori Barion Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint. 4. Adatkezelés, adatvédelem
A Barion Pixel a Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett cookie, amely a Szolgáltató részére, mint adatkezelő részére végez közvetlenül adatgyűjtést és adattovábbítást. A Barion Pixel Weboldalon történő implementációjával a Kereskedő, mint a Weboldal üzemeltetője a Barion Pixel cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezésében működik közre. Ennek során a Kereskedő személyes adatkezelést nem végez, személyes adat a tudomására nem jut. A Szolgáltató a Barion Pixellel gyűjtött személyes adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre jogos érdeke alapján kezeli (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 pont). A Szolgáltató a Barion Pixelt elsősorban csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre, működéshez szükséges cookie-ként helyezi el.
A Szolgáltató a Barion Pixel Teljes Verziójával gyűjtött személyes adatokat – a csalásmegelőzési célon túl - marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára is kezeli (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont). Ezen célból a Szolgáltató adatkezelése kizárólag a Weboldal látogató erre vonatkozó hozzájárulása esetén lehetséges. A Barion Pixel Teljes Verziója, amennyiben marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatához is gyűjt adatokat, hozzájáruláshoz kötött cookie-nak minősül.
A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Barion Pixellel gyűjtött adatokat kizárólag a jelen pontban meghatározott célokra a mindenkori Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli, azokat egyéb célokra nem használja.

11. Adattovábbítás

11.1 Az Adatkezelő Személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, annak egyéb jogalapja van, vagy amennyiben azt a GDPR egyébként lehetővé teszi.
11.2 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésükre álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

12. Fizetést biztosító Külső szolgáltatók
Adatkezelő a Webáruházban történő vásárlás és az erikajoga.booked4.us időpontfoglaló rendszer biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződik. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el.
Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók:

Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

13. Adatbiztonság, a Személyes adatok megismerése

13.1 Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
13.2 Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

14. Az Adatkezelés időtartama

14.1 Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a Felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat. Ezt követően az Adatkezelő jogos érdeke alapján az általános elévülési ideig (5 év) őrzi meg a személyes adatokat.
Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő a Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 169. § szakasza alapján 8 évig őriz meg.
Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az Adatkezelés célja megszűnt.
14.2 Az Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha
1.a) kezelése jogellenes;
1.b) a Felhasználó azt kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
1.c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
1.d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
1.e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
14.3 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.


15. A Felhasználók jogai és érvényesítésük

15.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó Személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.
Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor az erika@erikajoga.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre.
15.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.
Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Felhasználói profil oldalon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
15.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.
A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
A jogszabály által elrendelt Adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

16. Az Tájékoztató módosítása

16.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

17. Jogérvényesítési lehetőségek
17.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kapcsolatban az Adatkezelő elérhető erika@erikajoga.hu e-mail címen.
17.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
17.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Lövő, 2023. június 12.